Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van hardware ('Apparaten'), en de levering van advies- of andere diensten ('Diensten') door Simplify aan u ('Klant'). Deze Algemene Voorwaarden vervangen, zonder uitzondering, alle offerte-, acceptatie-, aankoop- en/of leveringsvoorwaarden van de Klant, zelfs indien ze het tegenovergestelde bepalen. Door het plaatsen van een bestelling ('Bestelling') aanvaardt de Klant automatisch deze Algemene Voorwaarden, ook voor nabestellingen, en ziet hij af van zijn eigen voorwaarden.1. Bestellingen

Er is pas sprake van een overeenkomst voor de levering van Apparaten of Diensten (de 'Overeenkomst') tussen de Klant en Simplify wanneer Simplify de Bestelling van de Klant schriftelijk of door uitvoering heeft aanvaard. Elke Overeenkomst zal onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden. De Klant mag Overeenkomsten niet wijzigen, annuleren of herplannen zonder schriftelijke toestemming van Simplify.

Voor Bestellingen worden alleen de referenties die voorkomen in de catalogi van Simplify in aanmerking genomen. Geen enkele terugzending van Apparaten wordt aanvaard zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Simplify. Bovendien zal bij terugzending een tussenkomst in de kosten aangerekend worden van twintig percent (20%) op de verkoopprijs.

Simplify behoudt zich het recht voor om op de Bestellingen minimumhoeveelheden toe te passen die minstens gelijk zijn aan de kleinste verpakkingseenheid.


2. Prijzen

De prijzen van toepassing voor Apparaten en Diensten zijn deze die gelden op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling.

De prijsoffertes van Simplify zijn geldig gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen, tenzij anders is bepaald. De prijzen zijn exclusief belastingen, rechten en andere kosten of vergoedingen, zoals vergoedingen voor speciale verpakking en etikettering van de Apparaten, vergunningen, certificaten, douaneaangiften en registratie (samen 'Extra Kosten'). Extra Kosten zijn ten laste van de Klant.


3. Betalingsvoorwaarden

Bij elke levering zal Simplify een factuur opmaken.

Facturen dienen te worden betaald, zonder verrekening of aftrek, op factuurdatum, tenzij Simplify schriftelijk heeft ingestemd met een andere betalingstermijn. Op elke achterstallige factuur kan Simplify (i) een rente van 12 % per jaar aanrekenen vanaf de vervaldag tot de datum van betaling, alsmede (ii) een forfaitaire vergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 euro.

Indien de Klant met enige betaling op grond van deze Overeenkomst in gebreke is, kan Simplify alle nog te verrichten leveringen van Apparaten opschorten en/of de Diensten  opschorten en alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar verklaren.


4. Levering en eigendom

Tenzij schriftelijk anders aangegeven door Simplify zijn alle leveringen verzonden door Simplify. De leveringsdata opgegeven door Simplify zijn slechts schattingen. Simplify is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering. Simplify behoudt zich het recht voor om deelleveringen te verrichten, en de Klant zal deze leveringen aanvaarden en de geleverde Apparaten betalen. Een vertraagde levering van een deel van een Bestelling geeft de Klant niet het recht om andere leveringen te annuleren.

Onverminderd het voorgaande blijven alle Apparaten eigendom van Simplify tot hun verkoopprijs volledig is betaald. Simplify behoudt zich het recht voor om Apparaten die nog niet volledig zijn betaald terug te vorderen van de persoon bij wie de Apparaten zich bevinden.

Simplify houdt zich het recht voor om Apparaten te leveren die met betrekking tot prijs en functionaliteit gelijkwaardig zijn aan de Apparaten die besteld werden.


5. Simplify's garantieregeling

Voor Apparaten geeft Simplify twee (2) jaar garantie vanaf de datum van levering. De factuurdatum geldt als de datum van levering. Als er geen factuur is, geldt de productiedatum.

Deze garantie dekt, naar keuze van Simplify, de herstelling, vervanging of terugbetaling van een Apparaat, maar dekt geen verlies of schade noch kosten in verband met het gebrek aan overeenstemming, inclusief de kosten van derden (die betrokken zijn geworden, al dan niet in opdracht van de Klant).

In geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Klant Simplify uiterlijk twee (2) maanden na vaststelling van het probleem schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Bovendien dient de Klant het probleem duidelijk te beschrijven. Zonder een beschrijving van het probleem voert Simplify alleen een korte test van de basisfuncties van het Apparaat uit.

De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing: (i) voor een defect als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het Apparaat; (ii) onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften van het Apparaat; (iii) externe oorzaak - een oorzaak die vreemd is aan Simplify en die niet aan Simplify kan toegeschreven worden - zoals vochtschade, schade door overspanning etc.; (iv) wanneer de oorzaak van het probleem inherent is aan de normale gebruiksduur of levensduur van het Apparaat zoals bv. een defecte zekering of lege batterij die door de Klant kan worden vervangen; (v) in gevallen waarin de aansprakelijkheid van Simplify wordt uitgesloten, zoals beschreven in artikel 6.

Voor zover wettelijk toegestaan geeft Simplify geen andere expliciete of impliciete garantie, zoals betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, ononderbroken gebruik en niet-inbreuk.

Bijzondere garantiebepalingen voor Special Orders
Deze Bijzondere Garantiebepalingen zijn van toepassing op de levering van Special Orders. Dit zijn ofwel Apparaten die door de Klant worden aangepast (1), ofwel Apparaten die door Simplify op vraag van de Klant worden aangepast (2), ofwel producten van derden die door Simplify op verzoek van de Klant worden aangepast (3).

In geval van Special Orders gelden volgende garantiebepalingen.

  1. Aanpassing van Apparaat door klant
    Overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden geeft Simplify geen garantie in geval van een defect als gevolg van transformatie van het Apparaat. Simplify is niet verantwoordelijk en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade veroorzaakt door een door de Klant getransformeerd Apparaat.
  2. Aanpassing van Apparaat door Simplify
    Overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden geeft Simplify een garantie van twee (2) jaar vanaf de datum van Levering van de op maat gemaakte Apparaten, die het voorwerp zijn van deze bestelling.
  3. Aanpassing door Simplify van product van derden
    In afwijking van artikel 5 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden geeft Simplify geen garantie op maat gemaakte Apparaten, die het voorwerp zijn van deze bestelling. Dit geldt zowel voor wat betreft de door Simplify uitgevoerde aanpassingen aan een product van een derde (“het oorspronkelijk product”), als voor het oorspronkelijke product zelf.


Overeenkomstig artikel 6 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden is Simplify niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de producten van derden, en dus met inbegrip voor schade veroorzaakt door het oorspronkelijk product.


6. Beperking van aansprakelijkheid

Simplify is niet verantwoordelijk en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade veroorzaakt door:

(a) fouten of nalatigheid van de Klant of een derde; (b) producten en diensten van derden; (c) de gebrekkige werking of het niet-functioneren van de internetverbinding, breedbandverbinding of andere dienst of infrastructuur waarover Simplify geen controle heeft; (d) een onjuist gebruik van de Apparaten of Diensten; (e) korte onderbrekingen in de beschikbaarheid of werking van de Apparaten of Diensten als gevolg van een technische interventie (bijvoorbeeld onderhoud);  (f) storingen in de Apparaten of Diensten waarover Simplify geen controle heeft gezien de stand van kennis en technologie.

Voor zover wettelijk toegestaan zijn noch Simplify noch haar werknemers aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (bijvoorbeeld winst- of omzetderving, gegevensverlies, verlies van gebruik, herstelkosten, productiekosten, reputatieschade, of verlies van klanten). Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de schadevergoeding die de Klant voor directe schade van Simplify kan eisen nooit hoger zijn dan de prijs van het Apparaat of de Dienst in kwestie. Indien de voorgaande beperking van aansprakelijkheid nietig wordt geacht onder het toepasselijke recht, zal de totale aansprakelijkheid van Simplify nooit meer dan 5.000 euro of het equivalent daarvan bedragen.

De Klant zal Simplify vrijwaren voor en verdedigen tegen alle vorderingen op basis van:
(i) de naleving door Simplify van de ontwerpen, specificaties of instructies van de Klant, 
(ii) de wijziging van een Apparaat door iemand anders dan Simplify of
(iii) het gebruik van Apparaten in combinatie met andere producten.


7. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten op de Apparaten en Diensten toebehoren of in licentie zijn gegeven aan Simplify en dat Simplify of de derde-licentiegever de eigenaar van deze intellectuele eigendomsrechten is.

Het is de Klant niet toegestaan de hardware, lay-out, tekst, bestanden, gegevens, databanken, codes, topografie, domeinnaam, software (zowel de binaire code als broncode), tekeningen, merknamen, logo's, beelden en/of het ontwerp op enigerlei wijze te reproduceren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Simplify.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software op de Apparaten en in de Diensten is en blijft de exclusieve eigendom van Simplify en/of zijn leveranciers.  De software mag niet worden gereproduceerd of gekopieerd, zelfs niet voor intern gebruik door de Klant.  De rechten van Simplify zijn van toepassing op alle versies en latere updates.

De Klant dient de eigendomsvermeldingen in het Apparaat, de handleidingen en de onderhoudsvoorschriften in goede staat te houden en garandeert dat hij het vertrouwelijke karakter van de software zal behouden.


8. Gegevensbescherming

De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en het klantenbeheer en om met de Klant contact op te nemen of de Klant advertenties of andere commerciële of promotionele berichten te sturen (direct marketing) met betrekking tot Simplify of andere onderdelen die tot de groep Simplify behoren of hun zakenpartners. Simplify, Bieststraat 20-11 - 3550 Zolder, BTW 0541 478 249, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. De persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere onderdelen van de groep Simplify of aan zakenpartners van Simplify.

Daarnaast komen alle door de Klant verstrekte gegevens in aanmerking voor datamining, op anonieme basis, door Simplify.

Het wettelijke recht op inzage, correctie en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kan worden uitgeoefend door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van de identiteitskaart, te versturen naar Simplify op het hierboven vermelde adres, of via email op info@simplifywebdesign.be.


9. Zaken waarover Simplify geen controle heeft

Simplify is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle (bijvoorbeeld: natuurrampen, handelingen of nalatigheden van de Klant, operationele verstoringen, door de mens veroorzaakte rampen of natuurrampen, epidemische medische crisissen, materiaalschaarste, stakingen, criminele handelingen, vertragingen in de levering of het transport, of de onmogelijkheid om via de reguliere bronnen arbeidskrachten of materialen te verkrijgen).


10. Financiële garanties

Indien Simplify de indruk heeft dat er problemen zijn met de kredietwaardigheid van de Klant, heeft Simplify het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en bijkomende garanties te eisen. Indien de Klant deze garanties weigert te geven, heeft Simplify het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van Simplify om een schadevergoeding te vorderen.


11. Algemeen

De contractuele relatie tussen de Klant en Simplify wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.  Elk geschil over de interpretatie en de toepassing van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt (België).