PRIVACYVERKLARING

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Simplify (hierna “wij” of “ons”). Deze verklaring betreft enkel de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens. Deze verklaring is niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen. Met deze verklaring informeren we u over ons beleid in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In het eerste deel vindt u algemene informatie die van toepassing is op al onze verwerkingen van persoonsgegevens, in het tweede deel vindt u informatie over specifieke verwerkingen die op u van toepassing kunnen zijn. Algemene informatie van toepassing op al onze verwerkingen van persoonsgegevens.Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Wij zijn Simplify, met maatschappelijke zetel te 3550 Zolder, Bieststraat 20-11, ondernemingsnummer 0541.478.249, telefoon +32 4 9679 22 62, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke, tenzij hieronder voor een bepaalde verwerking uitdrukkelijk een andere entiteit is vermeld. Indien voor een bepaalde verwerking de verwerkingsverantwoordelijke een andere entiteit is, geldt de algemene informatie ook voor die andere entiteit.

Hoe kan u de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren?
Voor alle verwerkingen door entiteiten die behoren tot de Simplify groep, werd een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aangesteld die u kan contacteren met vragen of klachten. U kan de DPO contacteren per post: Simplify, Tav Jorn Hermans, Biestraat 20-11 - 3550 Zolder of via e-mail jorn@simplifywebdesign.be.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens mee aan onze werknemers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie, aan onderaannemers die in Simplify’s opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers), aan andere vennootschappen binnen de bedrijfsgroep waartoe wij behoren, aan academische instellingen in het kader van onderzoek en ontwikkeling, aan gerechtelijke of politionele autoriteiten wanneer de wet dat vereist.

Delen wij uw persoonsgegeven mee buiten de Europese Unie?
In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan ontvangers die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. In zulk geval voorzien wij in een adequate bescherming van uw persoonsgegevens door ofwel een overeenkomst met dergelijke ontvangers af te sluiten, ofwel te werken met ontvangers die gecertifieerd zijn of die zich bevinden in derde landen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie. U kan steeds de functionaris inzake gegevensbescherming (DPO) raadplegen om inzage te krijgen in de toepasselijke adequate bescherming die Simplify heeft voorzien.


Welke rechten heeft u als betrokkene?

U heeft verschillende rechten:

 • U heeft steeds een recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe na te gaan welke persoonsgegevens wij over u verwerken.
 • U heeft steeds een recht op verbetering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken, te verbeteren of aan te vullen.
 • U heeft een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe persoonsgegevens die wij over u verwerken, definitief te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • U heeft een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegeven die op u betrekking hebben. Dit laat u toe het gebruik van uw persoonsgegevens door ons te bevriezen, zonder deze te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • U heeft een recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat u toe u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet altijd verplicht verzet te honoreren - dit recht geldt enkel wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • U heeft steeds het recht uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.
 • U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat u toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst met u.
 • U kan uw verzoek m.b.t. uw rechten of vragen over privacy richten aan ons of aan de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO).


Wenst u een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid ?
U kan steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.
Voor België is dit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


Specifieke verwerkingen die op u van toepassing kunnen zijn

Wij kunnen in het bezit komen van uw persoonsgegevens via allerhande kanalen, producten en methodes. In functie van deze kanalen, producten en methodes, zal ons gebruik van uw persoonsgegevens verschillen. Hieronder kan u nagaan welke de verschillende verwerkingen zijn die wij kunnen hanteren.

U bent een gebruiker van een geconnecteerd product of dienst

Indien u een gebruiker bent van een geconnecteerd product of dienst van Simplify, zoals Smart Things 4 U, verwerken wij uw persoonsgegevens voor:

 • de werking van het product of de dienst (gebruikersaccount, beheer gebruikers, veiligheid & diagnose, klantendienst, installatie en gebruik van de gerelateerde app) op basis van de uitvoering van de overeenkomst met u. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.
 • onderzoek en ontwikkeling op basis van ons gerechtvaardigd belang. Onderzoek en ontwikkeling kan leiden tot productverbetering en -innovatie, hetgeen u (u krijgt betere producten, meer afgestemd op uw wensen) en de gemeenschap in het algemeen (verhoogde energiebesparing en/of veiligheid) ten goede komt.

Voor de werking van de slimme functionaliteiten van het geconnecteerd product of dienst moet er een profiel worden opgesteld op basis van uw gebruiks- en andere persoonsgegevens. Op basis van dit profiel worden op automatische wijze bepaalde functies of events getriggerd in het kader van de goede werking van het product of de dienst. U kan de slimme functies steeds uitzetten via uw gebruiksaccount.

Onderzoek en ontwikkeling kan gepaard gaan met het opstellen van een profiel op basis van uw gebruiksgegevens, waarbij identificerende elementen zoals uw naam, uw adres etc. worden weggelaten. Deze profilering heeft geen gevolgen voor u, tenzij eventuele verbeteringen van onze producten.

Indien u ervoor kiest om uw Simplify geconnecteerd product of dienst te koppelen met producten en/of diensten van onze partners, kunnen uw persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Simplify en deze partners (Simplify ontvangt persoonsgegevens van de betrokken partner en deelt gegevens met de deze partner). Deze partners kunnen uw persoonsgegevens bovendien gebruiken voor eigen doeleinden, overeenkomstig hun privacyverklaring en gebruikersvoorwaarden. Voor meer informatie omtrent de partners van Simplify kan u vrijblijven contacteren. Voor meer informatie omtrent de eigen verwerking van persoonsgegevens door partners verwijzen wij naar de voorwaarden van de betrokken partner.

Simplify houdt uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar na het einde van uw gebruikersaccount.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens

 

U bent een installateur

Indien u onze producten installeert, verwerken wij uw persoonsgegevens voor

 • het beheer van installateurs (waaronder beheer service desk, levering installatiesoftware etc.) op basis van de noodzaak een overeenkomst met u uit te voeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.
 • uw commerciële informatie te sturen over onze producten en diensten op basis van uw toestemming. Wij gebruiken hiervoor uw geaggregeerde afnamecijfers van onze producten, die wij ontvangen via de groothandels. U kan uw toestemming steeds intrekken.

Simplify houdt uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na laatste installatie/contact.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens

 

U bent een leverancier

Indien u producten of diensten levert aan ons, verwerken wij uw persoonsgegevensin het kader van ons leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren. Simplify houdt uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens

 

U bent een zakelijke klant (B2B)

Indien u producten of diensten koopt van ons, verwerken wij uw persoonsgegevensin het kader van ons klantenbeheer op basis van de noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren. Simplify houdt uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens

 

U bent een consument en klant (B2C)

Indien u rechtstreeks van ons producten of diensten koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van ons klantenbeheer op basis van de noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren. Simplify houdt uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens

 

U bent een bezoeker van onze website

Indien u onze website bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • op basis van uw toestemming om op uw vraag of verzoek om informatie te antwoorden;
 • op basis van uw toestemming om uw commerciële informatie toe te sturen;
 • op basis van ons gerechtvaardigd belang voor onderzoek en ontwikkeling om het gebruik en werking van de website te analyseren en te verbeteren.
 • voor het plaatsen en lezen van cookies conform ons cookiebeleid. Dit omvat onder meer het gebruik met uw toestemming van cookies van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland) voor de verwerking van gebeurtenissen en samenvoegen ervan in paginastatistieken. Simplify en Facebook Ireland Limited zijn op dit stuk gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Meer informatie over het gebruik van de cookies van Facebook vindt u in ons cookiebeleid. Via volgende link kan meer informatie worden teruggevonden over de onderlinge regeling die we met Facebook hebben getroffen

Onderzoek en ontwikkeling kan leiden tot verbetering en -innovatie, hetgeen u (u krijgt een betere website, meer afgestemd op uw wensen) en de gemeenschap in het algemeen (veiligheid) ten goede komt.
Wij kunnen uw persoonsgegevens verrijken met interesses die wij van u registreren via onze andere kanalen, producten of methoses. Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar na uw laatste bezoek op onze website. Tijdens uw bezoek aan een website van Simplify worden ook cookies geplaatst conform ons cookies beleid.

U bent een gebruiker van één van onze gratis apps of softwareprogramma’s

Indien u een gebruiker bent van één van onze gratis apps of softwareprogramma’s, verwerken wij uw persoonsgegevens voor:

 • de werking van de app of softwareprogramma (gebruikersaccount, beheer gebruikers, veiligheid&diagnose, klantendienst, installatie en gebruik) op basis van de uitvoering van de overeenkomst met u.

Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.
Onderzoek en ontwikkeling op basis van ons gerechtvaardigd belang. Onderzoek en ontwikkeling kan leiden tot productverbetering en -innovatie, hetgeen u (u krijgt betere producten, meer afgestemd op uw wensen) en de gemeenschap in het algemeen (verhoogde energiebesparing en/of veiligheid) ten goede komt.
Onderzoek en ontwikkeling kan gepaard gaan met het opstellen van een profiel op basis van uw gebruiksgegevens, waarbij identificerende elementen zoals uw naam, uw adres etc. worden weggelaten. Deze profilering heeft geen gevolgen voor u, tenzij eventuele verbeteringen van onze producten.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar na het einde van uw gebruikersaccount of laatste gebruik.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens


U krijgt commerciële informatie over producten en diensten van ons

Wanneer u commerciële informatie krijgt over onze producten en diensten, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van:

 • uw toestemming indien u geen klant bent bij ons, of
 • onze gerechtvaardigde belangen indien u klant bent bij ons

U kan uw toestemming steeds intrekken. U kan zich steeds uitschrijven voor de verdere ontvangst van commerciële informatie over onze producten en diensten.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van onze klantenrelatie (indien u klant bent) of tot maximaal 5 jaar na inactiviteit (indien geen klant bent).

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens

U krijgt informatie over producten of diensten van een partner van ons

Wanneer u commerciële informatie krijgt over producten of diensten van een partner van ons, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van uw toestemming. U kan uw toestemming steeds intrekken.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar na inactiviteit.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens

U neemt deel aan een marktonderzoek

Indien u deelneemt aan een marktonderzoek, verwerken wij uw gegevens voor het voeren van marktonderzoek naar onze producten en diensten op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Marktonderzoek laat ons toe om te kunnen blijven innoveren en onze producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.

Wenst u niet gecontacteerd te worden voor marktonderzoek, laat ons dat dan weten via onze functionaris voor de gegevensbescherming (DPO).

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot 3 jaar na einde van het onderzoek.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens

U neemt deel aan een test

Indien u deelneemt aan een test, verwerken wij uw persoonsgegevens voor het testen en evalueren van onze producten en/of diensten op basis van de uitvoering van de overeenkomst met u. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het einde van de test.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens

In elk geval

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor één van de hierboven vermelde doeleinden, verwerken wij die persoonsgegevens ook voor:

 • de opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Minder fraude en misbruik komt ons, onze klanten en leveranciers ten goede,
geschillenbeheer op basis van ons gerechtvaardigd belang, omdat wij onze rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,
Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat uw persoonsgegevens inactief zijn.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens